សាន់ទីអាហ្គោ

សា​ន់​ត្យា​ហ្គោ គឺជារាជធានីនៃប្រទេសឈីលីនេះ។

Santiago de Chile.jpg