សារកប្ប ជាកប្បដែលមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង ១ព្រះអង្គ។ ផែនដីថ្មីដុះឡើងឈ្មោះ សារកប្ប មានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង ១ ព្រះអង្គ ព្រះនាម ធម្មសាមី ផុតពីនោះទៅ ៨ ផែនដីអត់មានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង រហូតដល់ផែនដីថ្មីកើតឡើង។