សាលាដុនបូស្កូ

សាលាដុនបូស្កូនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រភេទសាលាដែលមានបងៀ្រនជំនាញបច្ចេសទេសសំរាប់យុវជននឹងយុវនារី <nobr>

លោកឪពុកបូស្កូ។
វិន័យរបស់សិស្ស ដុន បូស្កូនៅពេលមានការប្រលង

ដែលក្រីក្រហើយនឹងជួយឧបត្តមដល់ក្មេងកំព្រា កេ្មងក្រីក្រ។ មានសាលាដុនបូស្កូនៅ១២៤ប្រទេសនៅលើពិភពលោក។លើសពីនេះទៅទៀតសាលាពក៏បានទទួលអោយសិស្សស្នាក់ផងដែរ ទាំងការហូបចុកនឹងព្រមទាំងដំណើរកំសាន្តផ្សេងៗកោ្រយពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សារយះពេលពីរឆ្នាំ។

ពាក្យដុនបូស្កូកែប្រែ

ដោយលោកបូជាចារ្យគ្រិស្តសាសនា ក្នុងសាសនាការតូលិក

នៅប្រទេសអ៊ីតាលី។លោកតាបានបងើ្កតក្រុមអ្នកបួស នឺងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសំរាប់បន្តនឹងជួយកិច្ចការអប់រំ យុវជនយុវនារីដែលក្រីក្រនឹងក្មេងកំព្រា។

ប្រព័ន្ឋកែប្រែ

សាលាដុនបូស្កូបងៀ្រននឹងអប់រំអោយគេចេះរស់នៅប្រកបទៅដោយភាពថៃ្លថ្នូ ទៅថៃ្ងអនាគត ពួកគេនឹងក្លាយជាមនុស្សល្អរស់នៅក្នុងសង្គម នឹងធើ្វជាសរសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិ។

សាលាដុនបូស្កូគិតថាភាពក្រីក្រគឺបណ្តាលមកពីខ្វះការអប់រំនឹងការកេងប្រវញ្ញពលកម្ម

  • ការបង្ការគឺជាការជួយយុវជនយុវនារីអោយដឹងជាមុននូវរាល់បញ្ហាដែលនឹងកើតឡើងទាំងអស់។
  • វិន័យអាចជួយអោយពួកគេក្លាយខ្លួនជាមនុស្សល្អ។
  • ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិ។
  • គោរពចាស់ទុំ។
  • គោរពឪពុកម្ដាយ។
  • ចូលចិត្តនឹងស្រលាញ់ការងារ។
  • ចូលចិត្តនឹងប្រឹងបែ្រងរៀនសូត្រ។

មើលដែរកែប្រែ