ខណ្ឌសាលារៀនសាមគ្គីឡងប៊ិច

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី សាលាសាមគ្គីភាពស្រុកឡងប៊ិច)

ខណ្ឌសាលារៀនសាមគ្គីភាពឡងប៊ិច (Long Beach Unified School District, LBUSD) គឺជាសាលាថ្នាក់ស្រុកមួយដែលមានមូលដ្ឋានធំនៅ ឡងប៊ិច កាលីផ្វនញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ។

LBUSD(អ៊ែលប៊ីយូអ៊ែសឌី) បំរើសេវាភាគច្រើននៅឡង ប៊ិចទីក្រុងទាំងអស់នៃស៊ិខណល ហ៊ីល ហើយនិងភាគខ្លះនៃ ឡិខវូដ និង ប៉ារ៉ាម៉ោន ក៏ដូចគ្នា អាវ៉ាឡូន និងធូ ហាបឺនៅលើកោះ សាន់តា កាតាលីណា

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ

វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: