សាវ៌ភៅម (អានថា: សារៈវៈភៅមៈ)ជាពាក្យសំរាប់ហៅស្ដេច អធិរាជ រឺ ចក្រវរ្តិន ស្ដេចចក្រ ជាស្ដេចទាំងចក្រវាឡ។