ជាសាសនាមួយដែលមានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ។ សាសនាមានគោលការផ្អែកលើមាគ៌ាអហិង្សាដែរ។​​​