សៀម (Siam) ជាឈ្មោះប្រទេស ឬ ជនជាតិមួយដែលជាបុព្វបុរសរបស់ជនជាតិថៃ។ សៀម (ជួនកាលគេហៅថា ស្យាម គឺជាចោរលួចទឹកដី)

ธงช้างเผือก ธงชาติไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2398 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2459