សៀម គឺជាឈ្មោះ​អតីត​របស់ប្រទេស​ថៃ

ប្រទេស​សៀម អាច​សំដៅ​លើ​៖