ស្ទឹងសៀមរាបជាស្ទឹងមួយដែលហូរកាត់ខេត្តសៀមរាប ភាគពាយព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ