ស្រុកវ៉ារិន

ស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប

ស្រុកវ៉ារិនជាស្រុកមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ស្រុកនេះមានឃុំនិង២៩ភូមិ[១][២]

កូដឃុំ ឃុំ ជាអក្សរឡាតាំង ភូមិ
១៧១៤០១ ឃុំប្រាសាទ Prasat កញ្ចន់រុន, ទំនាបស្វាយ, កាប់ដៃ, ប្រាសាទ, វៀន
១៧១៤០២ ឃុំល្វាក្រាំង Lvea Krang គោកចាន់, អូរទៃ, គោកកណ្តាល
១៧១៤០៣ ឃុំស្រែណូយ Srae Nouy ស្រែណូយ, ស្រែពោធិ៍, ល្វាក្រាំង, គោកវត្ត, សមុទ្រ, វត្ត, ព្រៃខ្នុល
១៧១៤០៤ ឃុំស្វាយស Svay sa អូរ, ស្វាយស, ប្ញស្សីធំ, ប្ញស្សីតូច, កំបោរ, ចារ
១៧១៤០៥ ឃុំវ៉ារិន Varin នេល, រំដួល, វ៉ារិន, គោកភ្នំ, គោកស្រុក, ទួលមាឌ, គោកគ្រួស

ឯកសារពិគ្រោះកែប្រែ

អត្ថបទផ្សេងទៀតកែប្រែ