ស្រុកសេសាន ស្ថិតនៅក្នុង ខេត្តស្ទឹងត្រែង ស្រុកសេសានមាន ៧ ឃុំ ៖

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ក្រៅកែប្រែ