ក្រុងសំរោង

ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ស្រុកសំរោង(ខេត្តឧត្តរមានជ័យ))

ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩។

រដ្ឋបាលស្រុកចាស់កែប្រែ

ស្រុកសំរោង ជាទីរួមខេត្តឧត្តរមានជ័យ។ ស្រុកសំរោងចែកចេញជា ៥សង្កាត់គឺ៖

ក្រុងសំរោង ប្តូរឈ្មោះពីស្រុក​​សំរោង តាម អនុក្រឹត្យ លេខ ១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩។

តំណភ្ជាប់ក្រៅកែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ