ក្រុងស្ទឹងត្រែង

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ស្រុកស្ទឹងត្រែង)

ក្រុងស្ទឹងត្រែង ស្ថិតនៅក្នុង ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ក្រុងស្ទឹងត្រែងមាន ៤ ឃុំ ៖

រដ្ឋបាលស្រុកពីអតីតកាលកែប្រែ

ស្រុកស្ទឹងត្រែងមាន ៤ ឃុំ ៖

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ