លោកស្រី ហាលីម៉ា យ៉ាកូប ( អង់គ្លេស: Halimah Binte Yacob) លោកស្រីបានកើតនៅថ្ងៃទី 23 ខែសីហា ឆ្នាំ 1954 គឺជាអ្នកនយោបាយ សិង្ហបុរី ។ លោក​ស្រី​ជា ​ប្រធានា​ធិបតី​សិង្ហ​បុរី ​ដែល​កំពុង​កាន់​អំណាច​ចាប់តាំង​ពី ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រធានា​ធិបតី​សិង្ហបុរី​ឆ្នាំ ២០១៧