ហិរណ្យលក្ឝ្មី

ព្រះនាងហិរណ្យលក្ឝ្មី រជ្ជកាល (១០??-១០៨០) បើ​យោល​ទៅ​តាម​សិលាចារឹក​នៅ​ភ្នំរុង និង​តាម​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​របស់​លោកហ៊្សក-សឺដេស គេ​អាច​ដឹង​ថា ព្រះបិតា​វ្រះបាទជយវម៌្មទី៦ ព្រះនាមហិរណ្យវម៌្ម ហើយ​ព្រះមាតា​ព្រះនាមហិរណ្យលក្ឝ្មី ហើយពួកទ្រង់​មាន​ព្រះរាជបុត្រ​ទាំង​អស់​បួន​អង្គ ដែល​គេ​ស្គាល់​ព្រះនាមតែ​បី​អង្គ​ប៉ុណ្ណោះ​គឺ ធរណីន្ទ្រវម៌្ម​ទី១ ជយវម៌្មទី៦ បុត្រទី៣ និង​យុវរាជ។

ហិរណ្យលក្ឝ្មី
រជ្ជកាល គ.ស ១០??-១០៨០
រាជ្យមុន មិនស្គាល់
រាជ្យបន្ត មិនស្គាល់
ស្វាមី/មហេសី ហិរណ្យវម៌្ម
បុត្រ ធរណីន្ទ្រវម៌្មទី១ ជយវម៌្មទី៦ រាជបុត្រទី៣ យុវរាជ (ងារ)
សន្តតិវង្ស មហិធរបុរ
សាសនា ពុទ្ធសាសនា
គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
មិនស្គាល់
ក្សត្រីនៃមហិធរបុរ
១០??–១០៨០
តដោយ
មិនស្គាល់