ហ្គឺនម៉ា(ខេត្ត)

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ខេត្តហ្គឺនម៉ា(ភាសាជប៉ុន:群馬県, ភាសាអង់គ្លេស:Gunma Prefecture) ជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន ស្ថិតលើកោះហុងសឺ ក្នុងតំបន់កានតូ។​ ទីក្រុងរបស់ខេត្តនេះគឺ ទីក្រុងម៉ាអិបាស៊ិ