ហ្វូសុីល [១] គឺជាភស្តុតាងមួយដ៏សំខាន់ ដើម្បីដឹងពីការកកើតឡើងនិងផុតពូជទៅវិញនៃរុក្ខជាតិនិងសត្វដែររស់នៅកាលពីអតីតកាល។ ហ្វូសុីលភាគច្រើនជាភាវៈរស់ហើយស្លាប់ទៅវិញកប់និងកម្ទេចកំណ។ កម្ទេចកំណនោះក៏រឹងក្លាយទៅជាថ្មអាចរក្សារូបរាងបាន ។ ហ្វូសុីលភាគច្រើនកើតឡើងពីសត្វនិងរុក្ខជាតិ ។

Aviculopecten subcardiformis01.JPG
គ្រោងឆ្អឹង ហ្វូស៊ីល ដូដូ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. Oxford English Dictionary. Oxford University Press.