អដ្ឋង្គិកមគ្គ គឺផ្លូវប្រកបដោយអង្គ ៨ ដែលនាំឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយក្តីសុខ​ គឺ ៖

១. សម្មាទិដ្ឋិ = ការមានទស្សនៈត្រូវ

២. សម្មាសង្កប្បៈ = ការគិតត្រូវ

៣.​ សម្មាវាចា = ការនិយាយត្រូវ

៤. សម្មាកម្មន្តៈ = ការធ្វើអំពើត្រូវ

៥​. សម្មាអាជីវៈ​ = ការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ

៦. សម្មាវាយាម = ការព្យាយាមត្រូវ

៧. សម្មាសតិ = ការមានសតិត្រូ​វ

៨. សម្មាសមាធិ = ការធ្វើ ឬ​ការតាំងចិត្តត្រូវ