អធិសីល (នាម) ជា​ពាក្យ​បាលី និង​សំស្ក្រឹត និង​មាន​ន័យ​ថា សីល​យ៉ាង​ខ្ពស់, សីល​ឧក្រិដ្ឋ, សីល​យ៉ាង​ធ្ងន់, ​សីល​យ៉ាង​តឹងតែង ឬ​សីល​យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់ ។