អនុគមន៍ស៊ីនុសកាឌីណាល់

ក្នុងគណិតវិទ្យា អនុគមន៍ស៊ីនុសកាឌីណាល់ (Sinus Cardinal Function) តាងដោយ និងជួនកាលសរសេរ មានពីរនិយមន័យ។

អនុគមន៍ស៊ីនុសកាឌីណាល់ (និយមន័យទី២)

និយមន័យកែប្រែ

អនុគមន៍ស៊ីនុសកាឌីណាល់​ជាអនុគមន៍កំនត់ដោយ

  • និយមន័យទី១
 

ដែល   ជាអនុគមន៍ស៊ីនុស

  • និយមន័យទី២
 

លក្ខណៈកែប្រែ