អភិញ្ញា (ន.) សេចក្តីដឹងយ៉ាងខ្ពស់, សេចក្តីវិនាសដែលកើតអំពីកម្លាំងនៃឈាន ។​

(In English) Abhiññā (Pali) or Abhijñā (Sanskrit) = miraculous power, supernatural knowledge.​

អភិញ្ញាមាន ៦ គឺ ៖

១- ឥទ្ធិវិធៈ (iddhi-vidhā) = អាចសម្តែងឫទ្ធិបាន, (Higher powers)

២- ទិព្វសោត (dibba-sota) = មានត្រចៀកទិព្វ, (Divine ear)

៣- ចេតោបរិយញ្ញាណ (ceto-pariya-ñāṇa) = អាចកំណត់ដឹងចិត្តអ្នកដទៃបាន, (Mind-penetrating knowledge)

៤- បុព្វេនិវាសានុស្សតិ (pubbe-nivāsanussati) = អាចរលឹកឃើញជាតិក្នុងកាលមុនៗបាន, (Remember one's former abodes)

៥- ទិព្វចក្ខុ (dibba-cakkhu) = មានភ្នែកទិព្វ, (Divine eye)

៦- អាសវក្ខយញ្ញាណ (āsavakkhaya) = ប្រាជ្ញាដែលដឹងនូវការអស់ទៅនៃអាសវកិលេស (Extinction of mental intoxicants)

[សូម​អាន​ពាក្យ សិទ្ធិ​ (miraculous powers)]