សេចក្តីដឹងយ៉ាងខ្ពស់,សេចក្តីវិនាសដែលកើតអំពីកម្លាំងនៃឈាន ។​អភិញ្ញាមាន ៦គឺ ១-ឥទ្ធិវិធៈ(អាចសម្តែងឫទ្ធិបាន),២-ទិព្វសោត(មានត្រចៀកទិព្វ),៣-ចេតោបរិយញ្ញាណ(អាចកំណត់ដឹងចិត្តអ្នកដទៃបាន),៤-បុព្វេនិវាសានុស្សតិ (អាចរលឹកឃើញជាតិក្នុងកាលមុនៗបាន),៥-ទិព្វចក្ខុ (មានភ្នែកទិព្វ),អាសវក្ខយញ្ញាណ(ប្រាជ្ញាដែលដឹងនូវការអស់ទៅនៃអាសវកិលេស) ។