ឈ្មោះ​ខែ​​ទី​១១​នៃ​ចន្ទ​គតិ​​ ។ អស្វយុជអស្សយុជ ។ សូម​មើល ខែទាំង១២នៃចន្ទគតិ