អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ (IATA: REP, ICAO: VDSR) គឺជាអាកាយាន្ដដ្ឋានធំទី២នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាមានទីតាំងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាប។