អាំងតេក្រាលផ្ទៃ

ក្នុងគណិតវិទ្យា អាំងតក្រាលផ្ទៃគឺជាអាំងតេក្រាលកំនត់លើគ្រប់ផ្ទៃដែលអាចជាខ្សែកោងក្នុងលំហ។ វាអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមាន​លក្ខណៈ​ស្រដៀងគ្នា​នឹង​អាំងតេក្រាលខ្សែកោង។ ចំពោះផ្ទៃដែលផ្តល់អោយ គេអាចធ្វើអាំងតេក្រាលនៅលើដែនស្កាលែដែនវ៉ិចទ័រ

អាំងតេក្រាលផ្ទៃមានអនុវត្តន៍មួយចំនួនក្នុងរូបវិទ្យា ជាពិសេសជាមួយនឹងទ្រឹស្តីបទអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចក្លាស់សិច។

និយមន័យ​នៃ​អាំងតេក្រាលផ្ទៃដោយ​ការពុះចែក​ផ្ទៃ​ជាចំនែក​ផ្ទៃតូចៗ

អាំងតេក្រាលផ្ទៃនៃដែនស្កាលែកែប្រែ

 
 

ដែល   ។ ហេតុនេះ   និង  

ហេតុនេះ

 

អាំងតេក្រាលផ្ទៃនៃដែនវ៉ិចទ័រកែប្រែ

 
ដែនវ៉ិចទ័រនៅលើផ្ទៃ