អូគីណាវ៉ា(ខេត្ត)

អាណាខេត្ត អូគីណាវ៉ា(ភាសាជប៉ុន:沖縄県,​ ភាសាអង់គ្លេស:Okinawa Prefecture) ជាអាណាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរកែប្រែ