អៀរីស (និមិត្តសញ្ញា៖ ⯰)[១] គឺជាវត្ថុធំជាងគេទី 10 និងធ្ងន់បំផុតទី 9 ដែលវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យ។

  1. JPL/NASA (2015-04-22). "What is a Dwarf Planet?". Jet Propulsion Laboratory. Retrieved 2022-01-19.
អៀរីសនិងព្រះច័ន្ទរបស់វា។