អៀរីស (និមិត្តសញ្ញា៖ ⯰)[១] គឺជាវត្ថុធំជាងគេទី 10 និងធ្ងន់បំផុតទី 9 ដែលវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យ។

  1. JPL/NASA (2015-04-22) What is a Dwarf Planet? Jet Propulsion Laboratory
អៀរីសនិងព្រះច័ន្ទរបស់វា។