អេលីបគឺជាសំនុំចំនុច​ នៅក្នុងប្លង់ដែលមានផលបូកនៃចំងាយរវាងចំនុច ​ ទៅនឹងចំនុចនឹងពីរជាចំនួនថេរ(ស្មើនឹង ​) ។ ចំនុចនឹងពីរនោះហៅថាកំនុំ ។

អេលីប

ទំរង់ស្តង់ដានៃសមីការអេលីបកែប្រែ

 
អេលីប

ទ្រឹស្តីបទកែប្រែ

តំរង់ស្តង់ដានៃសមីការអេលីបដែលមានផ្ចិត   ហើយអ័ក្សធំមានប្រវែងស្មើនឹង   និងអ័ក្សតូចមានប្រវែងស្មើនឹង   មានសមីការ៖

ក.   បើអ័ក្សធំជាអ័ក្សដេក។

ខ.   បើអ័ក្សធំជាអ័ក្សឈរ។

កំនុំទាំងពីរស្ថិតនៅលើអ័ក្សធំចំងាយ   ឯកតាពីផ្ចិត ហើយ   BR

ទំរង់ទូទៅរបស់សមីការអេលីបកែប្រែ

ទំរង់ទូទៅរបស់សមីការអេលីបមានរាង   ដែល   និង  

 
អេលីប

សមីការអេលីបដែលមានផ្ចិតស្ថិតចំគល់អ័ក្សកែប្រែ

បើផ្ចិតរបស់អេលីបស្ថិតនៅចំគល់អ័ក្ស គេបានទំរង់ស្តង់ដានៃសមីការអេលីបដែលមាន ៖

ក.   បើអ័ក្សធំជាអ័ក្សដេក។

ខ.   បើអ័ក្សធំជាអ័ក្សឈរ។

សមីការប៉ារ៉ាមែត្រកែប្រែ

ចំពោះអេលីបដែលមានផ្ចិតទូទៅ

 
 

ដែល   ផ្ទៀងផ្ទាត់  

ចំពោះអេលីបដែលមានផ្ចិតត្រង់គល់អ័ក្ស

 

សមីការប៉ូលែរកែប្រែ

 

 

ផ្ទៃអេលីបកែប្រែ

បើគេមានសមីការអេលីបរាង   នាំអោយ

 

ចំពោះ   ក្នុងចន្លោះ  

គេបាន : 

ដោយប្តូរអថេរ   ក្នុងចន្លោះ   លើ  

  ជា  នៃផ្ទៃរបស់អេលីប។

ចំពោះគ្រប់អេលីប : 

ចំនាំ ៖ បើ   នោះផ្ទៃរបស់អេលីបក្លាយជាផ្ទៃរង្វង់