អំណាច គឺជាសមិទ្ធិផលដែលបានមកពីប្រព័ន្ធ Checks and Balacnes។