អ៊ីពែបូលគឺជាសំនុំចំនុច នៅក្នុងប្លង់ ដែលផលដកចំងាយរវាងចំនុច ​ ទៅនឹងចំនុចនឹងពីរ ស្មើនឹងចំនួនថេរ ។ ចំនុចនឹងពីរហៅថាកំនុំ

Hyperbola1.png

ទំរង់ស្តង់ដាសមីការអ៊ីពែបូលកែប្រែ

ទ្រឹស្តីបទកែប្រែ

ទំរង់ស្តង់ដាសមីការអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត   គឺ

ក.   បើអ៊ីពែបូលមានអ័ក្សទទឹងដេក ។

ខ.   បើអ៊ីពែបូលមានអ័ក្សទទឹងឈរ ។

កំពូលអ៊ីពែបូលស្ថិតនៅចំងាយ   ឯកតាពីផ្ចិត ហើយកំនុំស្ថិតនៅចំងាយ​   ​ឯកតាពីផ្ចិត ។ លើសពីនេះទៀត គេបាន  

អាស៊ីមតូតអ៊ីពែបូលកែប្រែ

ទ្រឹស្តីបទកែប្រែ

  • ចំពោះអ័ក្សទទឹងដេក សមីការអាស៊ីមតូតមានរាង   និង  
  • ​ ចំពោះអ័ក្សទទឹងឈរ សមីការអាស៊ីមតូតមានរាង   និង  

ទំរង់ទូទៅសមីការអ៊ីពែបូលកែប្រែ

ទំរង់ទូទៅរបស់សមីការអ៊ីពែបូលមានរាង   ដែល  

សមីការអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតស្ថិតនៅចំគល់អ័ក្សកែប្រែ

បើផ្ចិតអ៊ីពែបូលស្ថិតនៅចំគល់អ័ក្ស គេបានទំរង់ស្តង់ដារបស់សមីការ​អ៊ីពែបូលគឺ

ក.   បើអ៊ីពែបូលមានអ័ក្សទទឹងដេក ។

ខ.   បើអ៊ីពែបូលមានអ័ក្សទទឹងឈរ ។