អ៊ីវ៉ាតិ(ខេត្ត)

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ខេត្តអ៊ីវ៉ាតិ(ភាសាជប៉ុន:岩手県, ភាសាអង់គ្លេស:Iwate Prefecture) ជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន ស្ថិតលើកោះហុងសឺ ក្នុងតំបន់តូហុគឹ។​ ទីក្រុងរបស់ខេត្តនេះគឺ ទីក្រុងម៉ុរិអុកា