ព័ត៌មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ Babel
km-0 អ្នកប្រើប្រាស់នេះមិនចេះ (ឬយល់បានខ្លះៗទាំងលំបាក) ភាសាខ្មែរទេ។
no-N Denne brukeren behersker norsk (bokmål)morsmålsnivå.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា

Hello, I am Magne Flåten, អ្នកប្រើប្រាស់:Magnefl from Norway.