គោត្តនាម/នាម: ថុង ពេជ្រនាត (–ប៉ិច-ចៈ–ណាត)
កំណើត: រាជធានីភ្នំពេញ
សារអេឡិចត្រូនិច: thongpic h@gmail.com

កិច្ចធ្វើរួច ៖ កែសម្រួល និងបង្កើតទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស
កិច្ចកំពុងធ្វើ ៖

  1. បង្កើតអត្ថបទ ៖ បញ្ជីរាយនាមប្រទេស
  2. បង្កើតទំព័រគំរូ ប្រទេស សម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១៩៦

លំណែនាំទំព័រនានា កែប្រែ

ទំព័រគំរូ:ផែនទីរូបភាព