គោត្តនាម/នាម: ថុង ពេជ្រនាត (–ប៉ិច-ចៈ–ណាត)
កំណើត: រាជធានីភ្នំពេញ
សារអេឡិចត្រូនិច: thongpich@gmail.com