អ្នកម្នាងទេវី អ្នកម្នាងជាស្នំរបស់ ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមរាជាពញាយ៉ាត រាជាធិរាជ មានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គទ្រង់ព្រះនាមនរាយណ៍រាជា

ទេវី
អ្នកម្នាង
រជ្ជកាល គ.ស ១៤១៧-? រឺ ១៣៨០-១៤២៧
ស្វាមី/មហេសី ស្រីសុរិយោពណ៌ទី២
បុត្រ ព្រះនរាយណ៍រាជា
ព្រះនាមពេញ
វង្ស អង្គជ័យ
សន្តតិវង្ស ទេវវង្សអស្ចារ្យ
ប្រសូត មហានគរ