ឧទ័យរាជាទី១ រឺ ឧទ័យ (១៥៧៧ - ៥ មករា ១៦៤២)ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា​ពីគ.ស. ១៦២៧ ដល់ គ.ស. ១៦៤២