ឧបករណ៍ចាប់យករូបភាពរឺវីដេអូ

ម៉ាស៊ីនថតវីដេអូគឺជាកាមេរ៉ាមួយដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការទាញយករូបភាពជាចលនាជាអេឡិចត្រូនិ។

A Flip video camera, formerly manufactured by Cisco.