ឧបាទានក្ខន្ធ

ឧបាទានក្ខន្ធ ( គំនរនៃសេចក្តីប្រកាន់ ) ៥ គឺ រូបជាឧបាទានក្ខន្ធ ១ វេទនាជាឧបាទានក្ខន្ធ ១ សញ្ញាជាឧបាទានក្ខន្ធ ១ សង្ខារជាឧបាទានក្ខន្ធ ១ វិញ្ញាណជាឧបាទានក្ខន្ធ ១ ។[១]


  1. http://btkhmer.com/Tipitak-vol19-Genres-Dham-05.html