១៤១ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤០ និងពីក្រោយលេខ១៤២

លក្ខណៈគណិតវិទ្យាកែប្រែ