១៤៣ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤២ និងពីក្រោយលេខ១៤៤

លក្ខណៈគណិតវិទ្យាកែប្រែ

  • ១៤៣= ៤៣ + ៤៧ + ៥៣ = ១១ + ១៣ + ១៧ + ១៩ + ២៣ + ២៩ + ៣១