១៤៥ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤៤ និងពីក្រោយលេខ១៤៦

លក្ខណៈគណិតវិទ្យាកែប្រែ

  • 145=1!+4!+5! 
  • 145=122+12=82+92