១៥០ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤៩ និងពីក្រោយលេខ១៥១

លក្ខណៈគណិតវិទ្យាកែប្រែ

  • ១/១៥០ = ០,០០០
  • ១៥០ + ១ = ២២៥០១