១,០០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៧២)

Nuvola apps important.png ទំព័រនេះគួរតែលុបចោល ពីព្រោះជា no information។

1,000Cite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have contentរៀល

មើលផងដែរកែប្រែ

ក្រដាស់្របាក់ចាប់ពីមួយពាន់រៀលទៅពិតជាសំខាន់ណាស់សំរាប់្របជាជនកម្ពុជាយើងណាស់ ព្រោះថាមនុស្សមួយចំនួនធំប្រើកម្លាំងជាច្រើនដើម្រីបានប្រាក់យកមកចិញ្ចឹមជីវិត។