២៤ មីនា

កាលបរិច្ឆេទ

២៤ មីនា ជាថ្ងៃទីប៉ែតសិបបីនៃឆ្នាំក្នុងប្រតិទិនគ្រីកូរី (ថ្ងៃទីប៉ែតសិបបួនក្នុងឆ្នាំ​បង្គ្រប់)។ មាន ២៨២ ថ្ងៃដែលនៅសល់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំនោះ។

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗកែប្រែ

ថ្ងៃខួបកំណើតកែប្រែ

ថ្ងៃ​មរណភាពកែប្រែ