សព្វវចនាធិប្បាយសេរី វិគីភីឌា

ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ជាថ្ងៃទី ២៦៩ (២៧០ ចំពោះឆ្នាំលោត:leap year) ក្នុងប្រតិទិន ក្រេកូរី (Gregory)។ នៅសល់ ៩៦ ថ្ងៃទៀត គឺដាច់ឆ្នាំ។

ព្រឹត្តិការកែប្រែ

អ្នកកើតកែប្រែ

អ្នកស្លាប់កែប្រែ

បណ្តាថ្ងៃបុណ្យ និង ថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍កែប្រែ