២ មករា

កាលបរិច្ឆេទ

២ មករា ជាថ្ងៃទីពីរនៃឆ្នាំក្នុងប្រតិទិនគ្រីកូរី។ មាន ៣៦៣ ថ្ងៃដែលនៅសល់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំនោះ (៣៦៤ ក្នុងឆ្នាំបង្គ្រប់)។

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ កែប្រែ

ថ្ងៃខួបកំណើត កែប្រែ

ថ្ងៃ​មរណភាព កែប្រែ