៥០,០០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៩៥)

Nuvola apps important.png ទំព័រនេះគួរតែលុបចោល ពីព្រោះជា no information។

50,000រៀល

មើលផងដែរកែប្រែ