៥,០០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៧៣)

Nuvola apps important.png ទំព័រនេះគួរតែលុបចោល ពីព្រោះជា no information។

5,000រៀល

មើលផងដែរកែប្រែ