៦ មករា

កាលបរិច្ឆេទ

៦ មករា ជាថ្ងៃទីប្រាំមួយនៃឆ្នាំក្នុងប្រតិទិនគ្រីកូរី។ មាន ៣៥៩ ថ្ងៃដែលនៅសល់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំនោះ (៣៦០ ក្នុងឆ្នាំបង្គ្រប់)។

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗកែប្រែ

ថ្ងៃខួបកំណើតកែប្រែ

ថ្ងៃ​មរណភាពកែប្រែ