គណិតវិទូ គឺជាមនុស្សដែលសិក្សានិងធ្វើការ​ស្រាវជ្រាវអំពីគណិតវិទ្យា

តួនាទីកែប្រែ

ការគណនាចំនួនកែប្រែ

ការបំផុសគំនិតកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

អត្ថបទដែលទាក់ទងកែប្រែ

តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅកែប្រែ