​ស្រុក​លង់​ហោរ(ខេត្តលង់ហោរ)

Nuvola apps important.png ទំព័រនេះគួរតែលុបចោល ពីព្រោះជា test page។


​ស្រុក​លង់​ហោរ(ខេត្តលង់ហោរ) (អង់គ្លេស$) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តលង់ហោរ ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

​ស្រុក​លង់​ហោរ(ខេត្តលង់ហោរ)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

ប្រជាជនកែប្រែ

អប់រំកែប្រែ

សាសនាកែប្រែ

វត្តកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ