ជាស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលមាន អ្នកគាំទ្រជាច្រើន និងមានកម្មវិធីផ្តល់ចំណេះដឹងច្រើនជាងគេ ជាពិសេសមានបណ្តាញទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។