បទដ្ឋានរាជវង្សមានផ្ទៃពណ៌ខៀវជាមួយនិងវរលញ្ឆករពណ៌មាស គឺ ជាទងជាតិផ្ទាល់ព្រះកាយរបស់អធិបតីភាព ប្រើបានត្រឹមតែព្រះមហាក្សត្រ។